Προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού για 18.000 ωφελούμενοι

Σκοπός προγραμμάτων κατάρτισης

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling) και η επανακατάρτιση (reskilling) των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο και ταυτόχρονα τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία του κορονοϊού COVID – 19.

 1. Τα προγράμματα κατάρτισης της παρούσης είναι προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία αποβλέπουν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στον τουρισμό.
 2. Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται στις κάτωθι κατηγορίες καταρτιζόμενων: α) τους εποχικά εργαζόμενους (πρόσκαιρα ανέργους) τουριστικών επιχειρήσεων, (β) τους μακροχρόνια ανέργους του τομέα του τουρισμού και (γ) τους εργαζόμενους τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.
 3. Ο χρόνος κατάρτισης λογίζεται ως χρόνος ανεργίας κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88)

 

Ειδικότητες προγραμμάτων κατάρτισης

Οι ειδικότητες, για τις οποίες παρέχεται κατάρτιση, είναι οι κάτωθι:

 1. Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
 2. Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
 3. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
 4. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
 5. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
 6. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA.
 7. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

 

Οι θεματικές ενότητες της ειδικότητας «Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες» είναι οι κάτωθι:

 

Α. Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες
Θεματική Ώρες Κατάρτισης
1. Ξενοδοχειακή Τεχνική και Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων 103
2. Εξυπηρέτηση πελατών -Επικοινωνία -Πωλήσεις 35
3. Εργασιακές Σχέσεις 20
4. Υγιεινή – Ασφάλεια Εργαζομένων 20
5. Εξυπηρέτηση/συναλλαγή με άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις 12
6. Αγγλικά 60
Σύνολο 250

 

Οι θεματικές ενότητες της ειδικότητας «Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» είναι οι κάτωθι:

 

Β. Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
Θεματική Ώρες Κατάρτισης
1. Εστιατορική Τεχνική – Στοιχεία Bar και Οινογνωσίας 93
2. Εξυπηρέτηση πελατών – Επικοινωνία – Πωλήσεις 35
3. Εργασιακές Σχέσεις 20
4. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων – HACCP 30
5. Εξυπηρέτηση/συναλλαγή με άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις 12
6. Αγγλικά 60
Σύνολο 250

 

Οι θεματικές ενότητες της ειδικότητας «Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη» είναι οι κάτωθι:

 

Γ. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη
Θεματική Ώρες Κατάρτισης
1. Μαγειρική Τέχνη 90
2. Ζαχαροπλαστική Τέχνη 70
3. Εργασιακές Σχέσεις 20
4. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων -HACCP 30
5. Γαλλικά 40
Σύνολο 250

 

 

Οι θεματικές ενότητες της ειδικότητας «Υπηρεσίες οροφοκομίας & περιβαλλοντική διαχείριση» είναι οι κάτωθι:

 

 

Δ. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση
Θεματική Ώρες
Κατάρτισης
1. Οροφοκομία 100
2. Περιβαλλοντική Διαχείριση 30
3. Εργασιακές Σχέσεις 20
4. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων 20
5. Αγγλικά 80
Σύνολο 250

 

Οι θεματικές ενότητες της ειδικότητας «Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής» είναι οι κάτωθι:

 

Ε. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
Θεματική Ώρες Κατάρτισης
1. Υπαίθριο Περιβάλλον 60
2. Επάγγελμα: Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων 55
3. Βασικές Αρχές Ασφάλειας Προγραμμάτων Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων 43
4. Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Διαχείριση Υλικών/Εξοπλισμού σε Υπαίθριες Δραστηριότητες 50
5. Εξυπηρέτηση/συναλλαγή με άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις 12
6. Αγγλικά 30
Σύνολο 250

 

Οι θεματικές ενότητες της ειδικότητας «Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA» είναι οι κάτωθι:

 

ΣΤ. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA
Θεματική Ώρες Κατάρτισης
1. Μορφές Υδρολουτροθεραπείας, Είδη Λούσεων και Θαλασσοθεραπεία 70
2. Βασικές αρχές θαλασσοθεραπείας και ιαματικής λουτροθεραπείας 60
3. Οργάνωση και Διοίκηση Υδρολουτροθεραπευτηρίων 50
4. Εργασιακές σχέσεις 20
5. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 20
6. Αγγλικά 30
Σύνολο 250

 

Οι θεματικές ενότητες της ειδικότητας «Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων» είναι οι κάτωθι:

 

Ζ. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων
Θεματική Ώρες Κατάρτισης
1. Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου 70
2. Αεροπορικοί Ναύλοι- Έκδοση Εισιτηρίων-Συστήματα Κρατήσεων 43
3. Τουριστικά πακέτα και συστήματα λειτουργίας γραφείου 35
4. Εξυπηρέτηση πελατών, επικοινωνία και πωλήσεις 30
5. Εργασιακές σχέσεις 20
6. Εξυπηρέτηση/συναλλαγή με άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις 12
7. Αγγλικά 40
Σύνολο 250

 

Τρόπος υλοποίησης και διδασκαλίας – Διάρκεια προγράμματος

 1. Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει την αξιοποίηση τεχνολογιών εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης, μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης που διαθέτουν οι πάροχοι κατάρτισης του άρθρου 15 της παρούσης και υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων διατίθεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή, το οποίο αναπτύσσεται από πανεπιστήμια, κοινωνικούς εταίρους, δημόσιους και άλλους φορείς κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Τουρισμού.
  2. Τα προγράμματα κατάρτισης πραγματοποιούνται σε έως τέσσερις (4) κύκλους, διαρκούν διακόσιες πενήντα (250) ώρες. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
  3. Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται στην ελληνική γλώσσα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, δύναται να αναπτυχθεί επιπρόσθετα στην αγγλική γλώσσα.
  4. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό των προγραμμάτων κατάρτισης δύναται να περιλαμβάνει video με διαλέξεις, παρουσιάσεις κ.λπ., τα οποία καλύπτουν τους μαθησιακούς στόχους του κάθε προγράμματος, αναρτάται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης και δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης και εκτύπωσής του.

 

Επίδομα κατάρτισης

 1. Στους καταρτιζόμενους, οι οποίοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων, καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ (5€) για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250) συνολικά.
  2. Στους καταρτιζόμενους, οι οποίοι συμμετέχουν αλλά δεν επιτυγχάνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει.
  3. Το επίδομα κατάρτισης καταβάλλεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης.
  4. Οι άνεργοι καταρτιζόμενοι καθώς και όσοι βρίσκονται σε αναστολή, εξαιρούνται από την καταβολή του επιδόματος τακτικής ανεργίας, καθώς και κάθε άλλου επιδόματος, το οποίο καταβάλλεται σε αυτούς λόγω της θέσης τους σε αναστολή εργασίας, για όσους μήνες λαμβάνουν το επίδομα κατάρτισης.
  5. Το επίδομα των παρ. 1 και 2 είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα.

 

Σε ωφελούμενους

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων κατάρτισης, καταβάλλεται στους ωφελούμενους το αναλογούν επίδομα κατάρτισης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει το Υπουργείο Τουρισμού, έχουν φυσικά πρόσωπα -άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί- που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

α. Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

β. Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

γ. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

δ. Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων.

Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

 

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσότερων από μίας ειδικοτήτων στον ίδιο κύκλο κατάρτισης. Είναι δυνατή η συμμετοχή καταρτιζόμενου που παρακολούθησε επιτυχώς προηγούμενο κύκλο του προγράμματος σε επόμενο κύκλο, σε διαφορετική ειδικότητα, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Προκήρυξης.

 

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 6974997899 – 2285022671

 

Εγγραφή στο λινκ https://shorturl.at/oCHL5

 

Πετράς Ισίδωρος

Κεντρο Δια Βίου Μάθησης InfoΓνώση

Κοντολέοντος Χώρα Νάξου

Τ.Κ. 84300 Νάξος

info@infognosi.gr

www.infognosi.gr

τηλ. 2285022671

κιν. 6974997899