Νέα Υ.Δ.Ε. Πρωτόκολλα Έλεγχου και Επανελέγχου

isolation_elemko1

Βάσει της υπ’ αριθ.: Φ50/οικ.11784/742 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ 1809 Β’/11-08/2011) από την 1η Νοεμβρίου και μετά είναι υποχρεωτική η έκδοση μόνο των νέων εντύπων Υ.Δ.Ε. Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθεί ο σωστός και αποδοτικός τρόπος συμπλήρωσης των εγγράφων που απαιτούνται, η μεθοδολογία αποδοτικών δοκιμών και μετρήσεων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησης σύγχρονων οργάνων μετρήσεων και ελέγχου.

[read more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Λιγότερα”]

Σκοπός

Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι την απαραίτητη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση:
• στις νέες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
• στα πρότυπα που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βάση του ΕΛΟΤ HD 384
• στη δομή του ΕΛΟΤ HD 384
• στο τι αλλάζει και που μπορούν να ανατρέξουν για να βρουν στοιχεία στο εγχειρίδιο του προτύπου
• Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη
• Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
• Πρωτόκολλα Ελέγχου και Επανελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
• στις δυνατότητες και την αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων μετρήσεων και ελέγχου για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

• Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
• Kατασκευαστές
• Επιβλέποντες
• Τεχνικούς ασφαλείας
• Εκπαιδευτικούς
• Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες – Συντηρητές
• Προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης
Σε όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

[/read]

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

Σεμινάριο Φωτογραφίας για Αρχάριους

Vellum Diploma in IT Skills

Unicert Φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού